เจตจำนงต่อต้านการทุจริต

- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

- นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

- นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

- กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ