การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ตารางข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
01โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
02ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
03อำนาจหน้าที่ข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)
05ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรีสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563
07ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
08Q&Aเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้
09Social NetworkFacebook สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
010นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 9.2 การบริหารงาน 
011แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
012รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อ  011
013รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565
014คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
015คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือการให้บริการประชนชนหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือติดต่องานใช้เป็นข้อมูล
016ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
017รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
018E-Serviceช่องทางการให้บริการของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
019แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ในปี 2566
020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในปี 2566
021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรายเดือน
022รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปี
 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
023นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
024การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาลในข้อ  023
025หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

- การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ

- หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ

- หลักเกณฑ์ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงขึ้นของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
027แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
028

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
030การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมรายงานการเปิดโอกาสให้บุคลลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน
031ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
032การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policyการดำเนินกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือวัฒนธรรม  No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่
033รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policyการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
034การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
035การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ  034
036แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
037รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ  6 เดือนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันตามข้อ  036
038การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
039ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เจตจำนงต่อต้านการทุจริต

- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์

- มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

- มาตรฐานทางจริยธรรม และช่องทางในการแจ้ง

- กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

040การขับเคลื่อนจริยธรรมผลการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
041การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามมาตรการในข้อ  042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ITA PR Poster 1

- ITA PR Poster 2

- ITA PR Poster 3