วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สู่การเป็นมหานครระดับโลก

พันธกิจ
1. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มุ่งเสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. สร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งดนตรี จัดแสดงดนตรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และมีการแข่งขันดนตรีทุกระดับ