กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Sports Day) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

(22 มิ.ย. 2565) เวลา 15.30 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมฯ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักวัฒนธรรมฯ ร่วมกิจกรรม Sports Day ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักวัฒนธรรมฯ มีสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ) ด้านสุขภาพดี รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานในสังกัด โดยกำหนดจัดกิจกรรม Sports Day ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

ดูเพิ่มเติม