เปิดพลิกหน้าอ่านได้เหมือนหนังสือจริง (Realistic Page-flipping Effect)
เอกสารพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณะแบบไม่มีลิขสิทธิ์ 

นิตยสาร วารสาร (Magazines and Journals)
(นิตยสาร วารสาร จดหมายข่าว)
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป (Computer Science, Information and General Works)
(คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ความรู้ทั่วไป องค์การต่าง ๆ พิพิธภัณฑวิทยา หนังสืออ้างอิง)
ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and Psychology)
(ปรัชญา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ จริยศาสตร์ ศีลธรรม ความเป็นเหตุผล
ความเป็นมนุษย์)
ศาสนา (Religion)
(ศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ)
สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
(สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารรัฐกิจ การบริหารสังคม การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง ประเพณี) 
ภาษา (Language)
(ภาษา ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ)
เทคโนโลยี (Technology)
(วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรม เกษตรกรรม คหกรรมและครอบครัว การประชาสัมพันธ์ การผลิต การก่อสร้างอาคาร)
ศิลปะและนันทนาการ (Arts and Recreation)
(ศิลปกรรม การบันเทิง ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม ศิลปะการพิมพ์ การถ่ายรูป ดนตรี นันทนาการ กีฬา)
วรรณกรรม (Literature)
(วรรณกรรม วรรณคดี) 
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and Geography)
(ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ชีวประวัติ)