โครงการ / กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ
โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 
(On Site Services) ณ สำนักงานเขต
ธ.ค.– ส.ค. 64 
โครงการบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services)ต.ค.63 – ก.ย. 64
โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
​(Service at the Public Health Center : SPHC) กรุงเทพมหานคร
ต.ค.63 – ก.ย. 64
กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ฉบับม.ค.– ก.ย. 64 
กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.bangkok.go.th/cssd)ต.ค. 63– ก.ย. 64 
กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma)ต.ค. 63 – ก.ย. 64