กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบ 64

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตั้งแต่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64) (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์)​
​​

  จำนวนการให้บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เครื่อง) 
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
หน่วยงาน กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564
  นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม
ผู้บริหาร กทม. 4 0 4 5 0 5 7 0 7
สำนัก 18 26 44 17 46 63 33 38 111
สำนักงานเขต 0 10 10 0 22 22 1 34 35
รวมทั้งสิ้น 22 36 58 22 68 90 41 112 153
​​ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
  จำนวนการให้บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เครื่อง) 
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564
หน่วยงาน เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564
  นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม
ผู้บริหาร กทม. 1 0 1 17 0 17 6 0 6
สำนัก 12 24 36 12 121 133 38 86 124
สำนักงานเขต 0 25 25 0 28 28 0 54 54
รวมทั้งสิ้น 13 49 62 29 149 178 44 140 184
  จำนวนการให้บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เครื่อง) 
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564
หน่วยงาน มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564
  นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม
ผู้บริหาร กทม. 22 0 22 8 0 8 5 0 5
สำนัก 17 155 172 24 82 106 13 122 135
สำนักงานเขต 8 52 60 4 18 22 1 33 34
รวมทั้งสิ้น 47 207 254 36 100 136 19 155 174
 
  จำนวนการให้บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เครื่อง) 
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
หน่วยงาน ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563
  นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม นอกสถานที่ ในสถานที่ รวม
ผู้บริหาร กทม. 11 0 11 19 0 19 19 0 19
สำนัก 19 40 59 45 60 105 19 55 74
สำนักงานเขต 3 5 8 0 25 25 0 18 18
รวมทั้งสิ้น 33 45 78 64 85 149 38 73 111