โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 
(On Site Services)
ณ สำนักงานเขต
ม.ค.– ส.ค. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
โครงการบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services) ม.ค.– ส.ค. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ก.พ. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมเรียนรู้ในงาน (On the Job Training)
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1/2563
27 พ.ย. 62 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ฉบับ ม.ค.– ก.ย. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.bangkok.go.th/cssd) ต.ค. 62 – ก.ย. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma) ต.ค. 62 – ก.ย. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมเจริญจิตภาวนาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.ค. 63 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)