• ระบบงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)
  •  เว็บไซต์การประชุมนายกเทศมนตรีเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    (https://webportal.bangkok.go.th/asianmayors ) (ฝ่ายบริการ 2)
  •  เว็บไซต์กรุงเทพเมืองสวรรค์ภาษาอังกฤษ (https://webportal.bangkok.go.th/cityangle) (ฝ่ายบริการ 2)
  • ระบบบริหารจัดการวารสารไมโครวิชั่นในรูปแบบสื่อดิจิทัล (e-magazine) เพื่อแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Device) (http://e-library.bangkok.go.th/mobile)
  • พัฒนาเมนู BMA Form ในโปรแกรมสำนักงาน Libre Office
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://e-library.bangkok.go.th)
  • เว็บไซต์อาเซียน (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สยป.)
  • ระบบงานตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)