•        โครงการ/กิจกรรม
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) (ฝ่ายบริการ 2 )
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ )
 • โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)
 • กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2560  (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ )
 • กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ฉบับ (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)         
 • กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma) (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ: ไม่ ใช้งบประมาณ)

 •        ระบบงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)
 • ระบบรายงานการสำรวจจำนวนและสถานะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ 50 สำนักงานเขต
 • ระบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป.
 • ระบบบุคลากร สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • ระบบข้อมูลคลังตัวชี้วัดและรายงานมาตรฐาน 50 แบบ (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สยป. )
 • ระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุ (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สยป.)
 • ระบบทะเบียนพาหนะ (กองทะเบียนทรัพย์สิน สนค.)
 • ระบบการเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเลขานุการ สปภ.)
 • ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลากรตามโครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (BPIS) (สกก.)
 • ระบบตรวจสอบและเทียบคุณวุฒิการศึกษา (สกก.)
 • ระบบพิจารณาลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สกก.)
 • ระบบสารสนเทศใบอนุญาตยิ้ม (สำนักการโยธา) (http://smilepermit.bangkok.go.th)