•       โครงการ/กิจกรรม           
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์)
  • โครงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริการ 1 )
  • โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)
  • กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่ (ฝ่ายบริการ 1)
  • กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปีงบประมาณ จำนวน 3 ฉบับ (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)

  •         ระบบงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)
  • ระบบลงทะเบียนผู้พักค้าง ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในงานพิธีพระบรมศพฯ
  • ระบบบริหารการปฏิบัติงานลูกจ้างของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระนคร)(http://203.155.220.144/epms)