การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ
 
               ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 39ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่


หมายเหตุ

  1) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

  2) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

  3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                

ช่องทางการให้บริการ
 
ลำดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะขออนุญาต / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  ยกเว้นวันหยุดราชการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 4 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นคำขออนุญาต
(หมายเหตุ: (ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยระยะเวลาในขั้นตอนที่ 1 นับรวมกับขั้นตอนที่ 2))
10 นาที สำนักเทศกิจ
 
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: (ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ))
1 วัน สำนักเทศกิจ
 
3) การพิจารณา
เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ))
1 วัน สำนักเทศกิจ
 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในหนังสืออนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต
(หมายเหตุ: (สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ))
2 วัน สำนักเทศกิจ
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
ใบคำร้องขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
-
2)
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
3)
 
แผนผังแสดงบริเวณที่จะติดตั้ง ตาก วาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ปัจจุบันไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดในส่วนนี้แต่อย่างใด))
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
 
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2465 0532 ต่อ 3314 โทรสาร 0 2465 7036
2) ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ 50 เขต
3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
 
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1) คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ