การออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน

             ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 14 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ จักต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ

     1) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

     2) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

     3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                                    

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ช่องทางการให้บริการ
 
ลำดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตที่ประสงค์จะขออนุญาตนำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ยกเว้นวันหยุดราชการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นคำขออนุญาต 
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยระยะเวลาในขั้นตอนที่ 1 นับรวมกับขั้นตอนที่ 2
10 นาที กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูล 
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 วัน กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
3 การพิจารณา 
เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 วัน กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ
8 วัน กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)

รายการเอกสารหลักฐาน
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1 ใบคำร้องขออนุญาต ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
2 บัตรประจำตัวประชาชน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
3 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของสัตว์โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีเป็นสัตว์พาหนะ ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 ต้องมีตั๋วรูปพรรณ ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหากเป็นสุนัข ต้องมีบัตรประจำตัวสุนัข ที่ออกโดยกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
4 แผนที่แสดงเส้นทางที่สัตว์ผ่าน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
ค่าธรรมเนียม
 
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
1 เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดท้องถิ่น  0.00 บาท

ช่องทางการร้องเรียน
 
ลำดับ ช่องทางร้องเรียน
1 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2465 0532 ต่อ 3314 โทรสาร 0 2465 7036 
2 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ 50 เขต 
3 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555 
4 ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300