บัญชีอัตราตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักเทศกิจ
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 

ส่วนราชการ/ประเภท

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อัตรา
คนครอง
ว่าง
อัตรา
คนครอง
ว่าง
อัตรา
คนครอง
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
1
1
-
-
-
-
-
-
-
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
2
2
-
-
-
-
-
-
-
กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ
3
3
-
-
-
-
-
-
-
สำนักงานเลขานุการ
45
41
4
54
52
2
13
12
1
กองนโยบายและแผนงาน
17
15
2
3
3
-
-
-
-
สำนักงานตรวจและบังคับการ
49
46
3
163
152
11
57
47
10
กองนิติการและบังคับคดี
33
29
4
13
11
2
-
-
-

รวม

150
137
13
233
218
15
70
59
11
 
 
รวมอัตราข้าราชการ 150 คน มีคนครอง 137 คน อัตราว่าง 13 คน
รวมอัตราลูกจ้างประจำ 233 คน มีคนครอง 218 คน อัตราว่าง 15 คน
รวมอัตราลูกจ้างชั่วคราว 70 คน มีคนครอง 59 คน อัตราว่าง 11 คน
รวมอัตราทังหมด 453 คน มีคนครอง 414 คน อัตราว่าง 39 คน