แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  


แผนปฎิบัติราชการสำนักเทศกิจ
  


แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร