รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ถึง
1พล.ต.ต.มานะวงษ์สมบูรณ์25212524
2พล.ต.ต.วีระศักดิ์วงษ์สุวรรณ25242525
3นายไพศาลชัยมงคล25252529
4นายเสนาะเอี่ยมโอภาส25292530
5นายอรรฆเดชศรีเพ็ญ25302534
6นายสุทินสังข์มงคล25342536
7นายอนันต์ไทยเจริญ25362537
8นายชาลีสินธุนาวา25372540
9นายสุพจน์ไพบูลย์25402543
10นายสุทธิชัยทรรศนสฤษดิ์25432544
11นายธวัชชัยกำลังงาม25442546
12นายสมโภชศรีประไหม25462546
13นายธะนะกรคุณาวุฒิ25462548
14นายไชยวัฒน์ฉลองพันธรัตน์25482549
15นายธีระชัยเธียรสรรชัย25492551
16นายนิคมบุญพิทักษ์25512552
17นายพูลพันธ์ไกรเสริม25522553
18นายกระมลโอฬาระวัต25532555
19นายกิตตินันท์ขาวสุทธิ์25552558
20นายโสภณโพธิสป25582558
21พ.ต.อ.พิชัยเกรียงวัฒนศิริ25582559
22นายสัจจะคนตรง25592560
23นายจิรวัฒน์แพงมา25602562
24นายศุภกฤตบุญขันธ์2562ปัจจุบัน


Update : 23/07/2564