ส่วนราชการสังกัดสํานักเทศกิจ ประกอบด้วย
1.   กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1    กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสํานักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
1.2    สืบสวน สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
1.3    ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสํานักเทศกิจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ
1.4    ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
2.   สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1    งานอํานวยการและเลขานุการ
2.2    งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอํานวยการกลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ งานการประชุม
2.3    งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
2.4    งานพิธีการและกิจกรรมตามโครงการพิเศษต่าง ๆ
2.5    งานบริหารงานบุคคล หน้า ๒๒ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
2.6    งานการคลัง การเงินและบัญ ชี งบประมาณ พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทะเบียนทรัพย์สิน ควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
2.7    งานสื่อสาร เครื่องวิทยุคมนาคม
2.8    งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
3.   กองนโยบายและแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
3.1    วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของสํานักเทศกิจ
3.2    พัฒนานโยบาย บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบเครือข่าย ของสํานักเทศกิจ
3.3    ศึกษา วางแผน และกําหนดแนวทางการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานด้านเทศกิจ
3.4    พัฒนาการระบบสถิติ วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
3.5    บริหารโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทศกิจ และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม นโยบายของผู้บริหาร
3.6    ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
4.   สํานักงานตรวจและบังคับการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
4.1    รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตรา สืบสวน จับกุม ดําเนินคดี และบังคับการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น ๆ ที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
4.2    ดําเนินการในส่วนที่เกินอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตหรือกรณีที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อ กลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือดําเนินการในส่วนที่ต่อเนื่องกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตการกระทําผิด ที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขตหรือหลายพื้นที่เขต
4.3    ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมาย รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.4    การตรวจสอบกํากับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการ ตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
4.5    ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดอุบัติภัยต่างๆ ให้การช่วยเหลือ และป้องกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.6    ปฏิบัติงานด้านการดูแลเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ และภารกิจพิเศษ หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
4.7    จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน การใช้กําลังเทศกิจในการช่วยเหลืออํานวยความสะดวก แก่ประชาชน เช่น กรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือช่วงเทศกาลประเพณีสําคัญหรือวาระต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.8    สนับสนุนการดําเนินงานด้านเทศกิจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกร้องขอหรือตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4.9    การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4.10  การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้ กฎหมายจราจรในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการจอดรถ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
4.11  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
5.   กองนิติการและบังคับคดี มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
5.1    การสืบสวน สอบสวน จับกุม ดําเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
5.2    ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีทุกประเภทที่เป็นอํานาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานคดีสํานักเทศกิจ สํานักงานเขต
5.3    สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของ ฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
5.4    การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ด้านเทศกิจ และด้านที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
5.5    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการพัฒนาระบบงานคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ระบบงานคดี รวมถึงบุคลากรด้านเทศกิจ
5.6    การวินิจฉัย และตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ การศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบและยกร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ
5.7    ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง ดําเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูล ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจและงานที่เกี่ยวข้อง
5.8    ตรวจสอบสํานวนการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
5.9    จัดทําเอกสารทางวิชาการ หนังสือรวมกฎหมายและคู่มือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทศกิจ หน้า ๒๔ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
5.10   งานนิติกรรมและการตรวจร่างสัญญา
5.11   กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานการดําเนินคดี และการบังคับการ ของฝ่ายเทศกิจและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของสํานักงานเขตให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง
5.12   การดําเนินการในทางปกครอง ดําเนินคดีปกครองกรณีออกคําสั่งทางปกครองตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
5.13   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย