วิสัยทัศน์
 
          เป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งมั่นจัดระเบียบเมือง ดูแลความปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 

เป้าประสงค์

(1)  มีการบริหารจัดการที่ดี  มีความยุติธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(2)  บาทวิถีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(3)  ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(4)  การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยลดลง
(5)  ปัญหาการจราจรได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
(6)  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง