สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ฝ่ายการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image