อัตลักษณ์ของสำนักเทศกิจ

 

"มีระเบียบวินัย  จริงใจให้บริการ  บริหารทันสมัย"
 

คำขวัญสำนักเทศกิจ

"เทศกิจ  เป็นมิตรกับทุกคน จริงจัง  จริงใจ  รับใช้ประชาชน"