รายการชุดความรู้กฎหมายด้านเทศกิจ
- ชุดที่ 1 เรื่อง การแจ้งคำสั่งทางปกครองแก่คู่กรณี (เผยแพร่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
- ชุดที่ 2 เรื่อง เจ้าของอาคารขัดขวางการรื้อถอน ... เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้กำลังบังคับได้หรือไม่ ??? (เผยแพร่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
ชุดที่ 3 เรื่อง เจ้าของเก่า-เจ้าของใหม่ ต่อเติมดัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต (เผยแพร่ประจำเดือนมีนาคม 2563)
- ชุดที่ 4 เรื่อง ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต....อ้างความเสมอภาคไม่ได้ (เผยแพร่ประจำเดือนมีนาคม 2563)
ชุดที่ 5 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.12/2548 (เผยแพร่ประจำเดือนเมษายน 2563)
ชุดที่ 6 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1769/2560 (เผยแพร่ประจำเดือนเมษายน 2563)
ชุดที่ 7 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.227/2557 (เผยแพร่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)
ชุดที่ 8 เรื่อง ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง (เผยแพร่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)
ชุดที่ 9 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.795/2559 (เผยแพร่ประจำเดือนมิถุนายน 2563)
ชุดที่ 10 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.461-462/2555 (เผยแพร่ประจำเดือนมิถุนายน 2563)
ชุดที่ 11 เรื่อง การดำเนินคดีอาญาผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (กรณีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย) (เผยแพร่ประจำเดือนมิถุนายน 2563)
ชุดที่ 12 เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.72/2554 (เผยแพร่ประจำเดือนมิถุนายน 2563)