(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(039) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี