(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (งวดที่ 1) (งวดที่ 2)

(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

(022) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ

(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (กองนโยบายและแผนงาน)

        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (กองนโยบายและแผนงาน)

(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี