นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งวาระการประชุมประกอบไปด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)

    ทั้งนี้ ผอ.เขต ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ว่า ฯ กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก การร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมกำชับเรื่องความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนให้ระมัดระวังฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก และนอกจากนี้ท่าน ผอ.เขต ยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด รักในงาน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ

     โดยมี นายอภิชัญ พันธ์นิธิทร์ และนายธีระชัย อินทร์สุรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร ร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ITA ของสำนักงานเขตบึงกุมต่อ >>ที่นี่<<