อัตรากำลังข้าราชการ

ฝ่ายกรอบครองว่าง
ผู้อำนวยการเขต110
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต220
ปกครอง16142
ทะเบียน18171
โยธา19145
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล1192
รายได้10100
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ12102
การศึกษา752
การคลัง13112
เทศกิจ1192
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม13103
โรงเรียน1165
รวม14411826

 

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ฝ่ายกรอบครองว่าง
ปกครอง12111
ทะเบียน110
โยธา55541
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล440
รายได้321
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ2372334
การศึกษา321
การคลัง110
เทศกิจ24231
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม202
รวม34233111

 

อัตราลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายกรอบครองว่าง
ปกครอง110
ทะเบียน000
โยธา15150
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล330
รายได้110
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ15614115
การศึกษา110
การคลัง000
เทศกิจ110
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม330
รวม18116615

*ปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2566