การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O1โครงสร้างอัตรากำลัง ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขต/โรงเรียน และข้อมูลผู้บริหาร กทม./สก.เขต
O2อำนาจหน้าที่และพื้นที่การปกครอง นโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี                                                             คลิกที่นี่
O3แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ คลิกที่นี่
O4กฏหมายที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่
O5โรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตคลิกที่นี่
O6ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O7การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O8แผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
O9คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่
O10คู่มือการให้บริการประชาชนคลิกที่นี่
O11E-Service                                                                                                                                    คลิกที่นี่
O12ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
O13รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตคลิกที่นี่
O14ระบบติดตาม (Tracking System) สถานะการขอใบอนุญาตคลิกที่นี่
O15การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจคลิกที่นี่
O16การติดตั้งป้าย และการจัดเก็บภาษีป้ายขนาดใหญ่คลิกที่นี่

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O17แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
O18

ข้อมูลงบประมาณ

  • ข้อบัญญัติงบประมาณ
  • ข้อมูลเงินอุดหนุนชุมชน
คลิกที่นี่
O19ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน                                                                                               คลิกที่นี่

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O21หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                        คลิกที่นี่

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O22ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี                           คลิกที่นี่

 

ตัวชี้ที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O23ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 
(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
คลิกที่นี่
O24การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการเขตคลิกที่นี่
O25การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกที่นี่
O26แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการคลิกที่นี่
O27แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่
O28แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯคลิกที่นี่
O29การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลางคลิกที่นี่

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียด
O30มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คลิกที่นี่