ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 48,791 โดส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image