สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ประจำสัปดาห์ที่ 20 ปี 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
image