สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image