สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ประจำสัปดาห์ที่ 16 ปี 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image