สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ประจำสัปดาห์ที่ 19 ปี 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image