11 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ลาดพร้าว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

11 มิถุนายน 2565

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ลาดพร้าว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา

2. แจกตะไคร้หอมโลชั่นทากันยุง

3. แจกทรายเคลือบสารทีมีฟอส พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ทรายที่ถูกต้อง