29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

29 พฤษภาคม 2565

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา

2. แจกตะไคร้หอมโลชั่นทากันยุง

3. แจกทรายเคลือบสารทีมีฟอส พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ทรายที่ถูกต้อง

4.แนะนำการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในที่พักอาศัย

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการในห้างฯ เป็นจำนวนมาก