มอบหมายเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทมหานคร

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
image

มอบหมายเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทมหานคร