กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย จัดการอบรมการซ้อมแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565 )

กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย จัดการอบรมการซ้อมแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมนี้ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ แพทย์หญิงณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจากสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 15 เขต ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร