ข้อมูลงบประมาณ [O18]

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

  • ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [PDF]

 

ข้อมูลเงินอุดหนุนชุมชน 

 

  • ข้อมูลเงินอุดหนุน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [PDF][EXCEL]