คำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ 

(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 


การกำกับติดตามโดยผู้อำนวยกานเขต

 


ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตบางซื่อ


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตบางซื่อ