สำนักงานเขตบางซื่อ แสดงเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA : Intigrity and Transparency Assessment (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

image

สำนักงานเขตบางซื่อ แสดงเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA : Intigrity and Transparency Assessment 
ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความสำนึกและตระหนัก พร้อมรับผิดชอบในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเคร่งครัด เต็มกำลังความสามารถและสร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริต


แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 


ประชุมมอบหมายนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นประธานในการประชุมมอบหมายนโยบาย ติดตามผลการปฎิบัติราชการ โดยมีคณะผู้บริหารเขตบางซื่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

 


​ เปิดกิจกรรม"เยาวชนช่อสะอาด​ แต้มสี​เติมฝัน​ ต่อต้านการทุจริต" (วันที่​ 4​ พฤศจิกายน​ 2565​) 

นายสรสิช​ เหลือง​รุ่ง​เกียรติ​ ผู้​อำนวยการ​เขต​บางซื่อ​ ให้เกียรติเป็นประธา​น​ในพิธี​เปิดกิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด​ แต้มสีเติมฝัน​ ต่อต้านการทุจริต​ ณ​ โรงเรียน​วัดทองสุ​ทธาราม (crown) 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตบางซื่อ​ มูลนิธิ​ต่อต้านการ​ทุจริต​ และมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​(number 1 party hat) กิจกรรมดังกล่าว ​มีวัตถุประสงค์​
เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัด​ มีคุณธรรมยึดถือในหลักความซื่อสัตย์​สุจริต​ รวมถึงต่อต้านและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ (pink crown with heart) ทั้งนี้​ สำนักงานเขต​บางซื่อ​และโรงเรีย​น​ในสังกัด​ได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ​งานโดยเคร่งครัด​ ภายใต้หลักการโปร่งใส​ ไร้ทุจริต​ ตรวจสอบ​ได้​ และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน