• รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [PDF]

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [PDF]