ฝ่ายโยธา

1.1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

  • รายละเอียดการพิจารณาการ ก่อสร้าง ดัดแปลง บ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้น [PDF][WORD]
  • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) [PDF][WORD]

1.2 การขออนุญาตระบายน้ำฝนและน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

  • แบบรายการตรวจ (checklist) การขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับระบบรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร [PDF][WORD]
  • คำขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับระบบรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร [PDF][WORD

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

1.1 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่)

  • การขอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) (แบบ สอ.1)  [PDF][WORD]