ข้อมูลสถานที่รอรับคนโดยสาร (วิน) และการออกใบรับรองรถจักรยานยนต์สาธารณะ [PDF][EXCEL]