การประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 4/2564

 

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางซื่อ โดยได้มอบนโยบายจากกรุงเทพมหานคร, การดำเนินงานการป้องกันควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการแนะนำข้าราชการที่โยกย้าย/บรรจุใหม่ โดยมีผู้บริหารเขตบางซื่อ ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 

 

รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 4/2564