นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต                    

 

 

                                                            มาตรการป้องกันการรับสินบน                                                            

 

 

                         นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)                          

 

 

                                                 มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชัน