สถิติการให้บริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

ปีงบประมาณ 2565