แผนการใช้จ่ายงบประมาณ [O17]

  • แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [PDF] [EXCEL]
  • แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [PDF]

 


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [O17]

 

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [PDF][EXCEL]