วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตบางซื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ  และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

2.  พัฒนาระบบการ จราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย

3. การพัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. ลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์

5.  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

6.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

7. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

8. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

9.  พัฒนาภาวะสุขภาพ

10. พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

11. เสริมสร้างบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนา

12. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร

13. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน