สรุปสถิติข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่

ส่วนราชการ

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1

ฝ่ายปกครอง

0

0

0

2

ฝ่ายทะเบียน

0

0

0

3

ฝ่ายโยธา

0

0

0

4

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0

0

0

5

ฝ่ายรายได้

0

0

0

6

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

0

0

0

7

ฝ่ายการศึกษา

0

0

0

8

ฝ่ายการคลัง

0

0

0

9

ฝ่ายเทศกิจ

0

0

0

10

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

0

0

0

รวม

0

0

0

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565