มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร​

 

 

 

มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงานเขตบางซื่อ

 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริการราชการใสสะอาด