คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางซื่อ

นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ

ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ

02 586 9979 ต่อ 6001

 

นางสาวอรอนงค์ น้อยเสวก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ฝ่าย 1

นายอภิชาต แสนมาโนช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ฝ่าย 2

02 585 9980 ต่อ 6002-6003

02 585 9613 ต่อ 6005-6006

 

นางสาวอรอุมา แม้นอินทร์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายนิวัฒน์ เสียงลอย

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง

หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางสาวณภัชชา ขวัญยิ่งโสภา

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

02 586 9977 ต่อ 6006-6009

02 586 0302 ต่อ 6010-6012

02 586 9973 ต่อ 6013-6015

02 586 9982 ต่อ 6016-6018

นางสาวฑีราภรณ์ นาโสก

หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางศศิวิมล สุขศรีงาม

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ

นายเจษฎา จุฑาวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางสาวปารณีย์ ฤทธิสนธิ์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

02 585 5960 ต่อ 6019-6021

02 586 9974 ต่อ 6022-6024

02 586 9983 ต่อ 6025 6026

02 910 4347 ต่อ 6028-6030

 
 
 

นายคณิต ชุมช่วย

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม 

 
 

02 586 9981 ต่อ 6031-6033

02 556 0443 ต่อ 6034-6036