การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
​ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

O2อำนาจหน้าที่และพื้นที่การปกครองนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี

 

O3แผนพัฒนาเชิงพื้นที่คลิกที่นี่
O4กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่
O5โรงเรียน สังกัด กทม. ในเขตพื้นที่ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครู และข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O6ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
Q&A
FACEBOOK
ช่องทางติดต่อ
แถบ Live Chat สอบถามเรา
บริเวณด้านขวาล่างของเว็บไซต์
O7การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานคลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8แผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O9คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่

 

การให้บริการ 

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10คู่มือการให้บริการประชาชนคลิกที่นี่
O11E-Serviceคลิกที่นี่
O12ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ


การอนุมัติ อนุญาต และการจัดเก็บรายได้

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13รายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตคลิกที่นี่
O14ระบบติดตาม (Tracking System) สถานะการขอใบอนุญาตคลิกที่นี่
O15การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจคลิกที่นี่
O16การติดตั้งป้ายและการจัดเก็บภาษีป้ายขนาดใหญ่คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O17แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
O18ข้อมูลงบประมาณคลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O19ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างคลิกที่นี่
O20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนคลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O22ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O23ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
O24การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลิกที่นี่


การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O26แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่
O28แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและผลการดำเนินการตามแผนฯ


ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O30มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน